Fókuszban a gyermek - EFOP-1.4.5-20-2020-00001

A kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
A projekt címe: Fókuszban a gyermek
A szerződött támogatás összege: 5.000.000.000.-Ft
A támogatás mértéke (%-ban) : 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.
A projekt azonosító száma: EFOP-1.4.5-20-2020-00001

A projekt tartalmának bemutatása:

A „Fókuszban a gyermek” projekt közvetlen célja a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII.5.) Kormányhatározatban meghatározott és a Kormány által kijelölésre kerülő leghátrányosabb településeken élő gyermekek esélyeinek növelése, életkörülményeinek javítása, a szegénység gyermekekre mért hatásainak mérséklése. Mindezt a program helyben elérhető, intenzív, komplex szociális munkával, családkíséréssel, és a megvalósuló tevékenységek szakmai-módszertani támogatásával biztosítja a projektbe bevont 66 felzárkózó településen. A projekt közvetlen célcsoportja a céltelepüléseken élő 0-14 éves gyermekek, családjuk és a családokkal foglalkozó szakemberek, közvetett célcsoport a céltelepüléseken élő lakosság. 

Az Első 1000 nap és Védőnő+ programcsomag Jelenlét alapú komplex szociális családkísérést, a szülői kompetenciák megerősítését, gyermekgondozási és higiéniai eszközök biztosítását, valamint a korai mozgásfejlődést támogató elemeket tartalmaz, a településeken dolgozó védőnők munkáját és a gyermekek egészséges fejlődését pedig védőnői segítők bevonásával és a védőnői eszköztár fejlesztésével segíti. 

Az érintett településeken fokozottan érzékelhető a Magyarországon mintegy kétmillió embert érintő lakásszegénység. A Lakhatási körülmények fejlesztését szolgáló programelem a családok lakhatási körülményeinek javítását, a biztonságos életkörülmények elősegítését támogatja a lakások műszaki biztonságának megteremtésével, komfortfokozatuk javításával.

A településeken élő lakosság adósságkezelését, pénzügyi integrációját támogató programelem a célcsoport erőforrásaira és együttműködésére építve fogalmaz és valósít meg adósságrendezési programot, végig kísérve, mentorálva a családot. 
A Krízisalap létrehozása a családok krízishelyzetének megoldása érdekében programelem krízis esetén azonnali támogatást nyújtó pénzalapot, eszközöket, szolgáltatásokat biztosít a családok számára. 

A Szemészeti szűrőprogram célcsoportja a 0-14 éves korosztály. A programelem előszűrést, szűrést követően segíti a hátrányos helyzetű gyermekek számára a szemüveghez jutást.

A Bűnmegelőzést, a kábítószer-használat visszaszorítását, áldozatsegítést célzó programelem során települési Bűnmegelőzési Cselekvési Tervek készülnek a kiemelt veszélyeztetettségű településeken. További elem az iskolai drogprevenció, az egyéni esetkezelés, a szociális segítők addiktológiai képzése, a terhesség alatti és utáni dohányzás visszaszorítása, a családon belüli erőszak áldozatainak segítése, valamint a jelenlévő civil szervezetekkel, egyházakkal, gyermekvédelmi, és egyéb segítő szervezetekkel való együttműködés kialakítása.

A gyermekek nevelését-oktatását végző szakemberek módszertani megújulását támogató programelem célja a gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó szakemberek támogatása; a módszertani kultúra fejlesztése; valamint az intézményi nevelés-oktatás felzárkóztatásra specializált modelljének bemutatása pilot intézményeken keresztül. 
A projektben feladatunk Szakmai képzések, szakmai találkozók, témanapok megvalósítása a programban dolgozó szakemberek számára. A programelem során alapozó-, valamint akkreditált képzések, továbbá szakmai műhelyek, témanapok, workshopok, országos és regionális szakmai találkozók, konferenciák kerülnek megszervezésre, lebonyolításra.

A Kommunikáció, társadalmi szemléletformálás, érzékenyítés részeként különböző csatornákon (pl. publikációk; weboldal) történik a programok és az eredmények hatékony kommunikációja, népszerűsítése a szakemberek és a lakosság irányába. 
Az Integrációfejlesztési programelem során cél a településeken Mozgó Játszóterek (kisbuszok) biztosítása. A Mozgó Játszótér a gyermekek aktivizálása mellett egyben facilitálja a helyi szakemberekkel és a szülőkkel való kapcsolatfelvételt, a problémák feltérképezését és a közösségfejlesztést is. További elemek a zenei-, valamint a művészeti- és sporttevékenységek.

A projekt számszerűsített szakmai elvárásai: 1.) az Első 1000 nap és Védőnő+ programcsomag programelemeivel elért személyek száma: 5000 fő; 2.) a Szemészeti szűrőprogram programelem megvalósítása során szemészeti szűrésen részt vett gyermekek száma: 10.000 fő; 3.) a gyermekek nevelésének-oktatásának módszertani megújítását támogató programban elsajátított szakmai ismereteket alkalmazó szakemberek száma: 200 fő. A projekt fő indikátora a 66 bevont településsel kötendő együttműködési megállapodások. A projekt részletes szakmai tartalma, illetve a Felhívás által előírt követelmények betartására vonatkozó intézkedések a támogatási kérelem mellékletét képező megvalósíthatósági tanulmányban, továbbá a támogatási kérelem vonatkozó adatlapjain kerültek részletesen rögzítésre. Az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítési módjának leírása a megvalósíthatósági tanulmány „Horizontális célok megvalósítása – esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítése a projektben” c. fejezetében található.