Tevékenységünk

Az alapítvány működési területén kb. 1100-1200 cigány származású (beás és kösz,.örűs) cigány ember él, mely 45-50 %-a kiskorú. A cigány családok a falvakban szétszórtan, illetve szegregáltan, telepeken élnek. A munkanélküliség aránya a falvakban élő roma lakosság körében 85-90%, a szegregált telepeken élők esetében ez az arány majdnem 100%. A felnőtt lakosság 5%-a rendelkezik általános iskolánál magasabb végzettséggel. Az iskoláskorú gyerekek 10%-a jár szakmát, illetve érettségit adó oktatási intézménybe. A fennmaradó 90% fele a kaposfői általános iskolába jár, másik fele pedig Kaposváron tanul speciális iskolában. Az említett mutatók jól tükrözik, hogy a cigány kisebbségek milyen életviteli-, szociális-, gazdasági problémákkal küzdenek a mikrotérségben. Nyilvánvaló, hogy a bemutatott hátrányokat az említett cigány közösség saját erőforrásaiból nem képes kompenzálni. Az alapítvány évek óta folytatott sikeres tevékenysége (pl.: két, sikeresen lezárt HEFOP Tanoda program) nem csak a régióban, hanem országos szinten is elismertté, példa értékűvé tette az itt folyó, a cigány kisebbség érdekében végzett közösségfejlesztő és integrációs tevékenységet.

A cigány kisebbség, ezen belül az iskoláskorú korosztályok helyzete szinte minden vonatkozásban válságos. Ezen etnikai csoport esetében a hátrányos helyzetet meghatározó tényezők igen koncentráltan és egymást erősítő módon vannak jelen. Tömegeik élnek a létminimum alatti vagy ahhoz közeli szinten. Szegregációs, képzettségi és területi-települési tényezők következtében az átlagosnál nagyságrendileg nagyobb körükben a munkanélküliség, az iskolázás tekintetében lemaradásuk szakadéknyi és helyzetüket a többségi társadalom előítéletei is súlyosbítják.

Elsődleges célok:

 • A halmozottan hátrányos helyzetű iskolás gyerekek személyiségének fejlesztése, szocializációjának, társadalmi integrációjának, valamint a napi tanulásának segítése.
 • A cigány családok belső erőforrásainak növelése, a szülők és az intézmények közötti kommunikációnak a javítása, a szociális támogató hálózat megerősítése.
 • A gyerekek alkalmassá tétele emberi és állampolgári jogaik kifejezésére, hogy lehetővé váljon számukra az igényeiknek, elvárásaiknak megfelelő emberi életpálya kiteljesítése.
 • A társadalmi kirekesztődés csökkentése, a munkavállalói esélyegyenlőség javítása, a jövedelemszint és a foglalkoztatottság növekedése.
 • Kulturális értékek megismertetése, segítség a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

Másodlagos célok:

 • Közösségfejlesztés (az elsődleges célt segíteni képes lakóhelyi közösség érdekében).
 • A tanodákban folyó pedagógia munka hatékonyabb színvonalának erősítése, a pedagógusok, segítők módszertanának bővítése.
 • Projektmenedzselési készségek és képességek fejlesztése.
 • Társadalmi támogatottság növelése.

Célcsoportok

Elsődleges célcsoport:

 • a Kaposfő, Kaposmérő, Kisasszond, Kiskorpád, Gige, Csököly és Rinyakovácsi községek  településén élő fiatalok

Másodlagos célcsoportok:

 • gyerekek és fiatalok szülei, családja
 • a fiatalokat segítő szakemberek (pedagógusok, szociális munkások, segítők, önkormányzati és szociális intézmények munkatársai).

1.Gyermekek és fiatalok tanulását támogató programjaink:

1.1. Tanulási képességek fejlesztése
1.2. Felzárkóztatás, egyéni fejlesztés
1.3. Személyiségfejlesztés (drámapedagógia, művészetpedagógia, önismereti-, készség- és személyiségfejlesztés).
1.4. Nyomon követés - Középiskolába járó fiatalok tanulmányainak folyamatos figyelemmel kísérése.

2. Közösségépítő és toleranciaerősítő programok:

2.1. Multikulturális programok
2.2. Csoportos szabadidős tevékenységek
2.3.  Színházlátogatások
2.4.  Nyári táborok
2.5. Sport bajnokságok, kézműves tevékenységek

3.Szociális és karitatív programok:

3.1. Mozgó jogsegély és szociális tanácsadó szolgálat – kistelepüléseken jogi és szociális ügyekben nyújtott tanácsadás és segítségnyújtás.
3.2. Munkaerő piaci közvetítés –rendszeres és alkalmi munka lehetőségek felkutatása és hirdetése.
3.3. Adományok gyűjtése és szétosztása.

Az alapítvány szociális munkásai napi szinten jelen vannak a családok életében, igényeket mérnek fel, segítenek boldogulni a társadalom útvesztőjében, így az alapítvány, a gyermek, a család, az iskola és a pedagógus között állandó kapcsolatrendszer van, az információk nem vesznek el félúton.

Szeretnénk, hogy a ránk bízott fiatalok biztosabban, önállóbban megálljanak lábaikon, mint szüleik, hogy a szociális hátrányok enyhüljenek, megszűnjenek.

Nyilvánvaló, hogy a bemutatott hátrányokat az említett cigány közösség saját erőforrásaiból nem képes kompenzálni. Az alapítvány szakemberei, felmérve a környező településeken élő különböző cigány csoportok gyermekeinek iskolai előmenetelét, elhatározták, hogy a társadalmi mobilizáció érdekében legfontosabb céljuknak a gyerekek iskolai előmenetelének segítését tekintik. Közösségépítő, szabadidős klubokat, táborokat szerveztek számukra, valamint egyéni korrepetálásokat tehetséggondozó foglalkozásokat.